Pereiti į pagrindinį turinį

Veiklos sritys

BENDRASIS UGDYMAS

PAGRINDINIS UGDYMAS

Nuo 2020 metų baigusius 8 klases mokinius priimame į gimnazijos I klasę (9 klasę) kartu pasirenkant vieną iš specialybių:

Multimedijos techniko

JavaScript  programuotojo

Dvejus mokymosi metus (I – II gimnazijos klasės) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9-10 klasės bendrojo ugdymo dalykų, kartu mokysis pasirinktos profesinio mokymo programos (specialybės) modulius.

 Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir toliau tęs profesinio mokymo  mokymąsi kartu su  su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.).

Per 4 metus mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas pasirinktą specialybę.

Iki 2020 metų įstoję mokiniai arba įstoję 2020 metais į  II gimnazijos klasę (10klasę)  I – II (9-10) gimnazijos klasėje mokosi pagal bendrąją pagrindinio ugdymo programą. Per dvejus mokslo metus vietoj technologijų pamokų mokiniai mokosi „Įvado į profesijas“.  Per šias pamokas mokiniai supažindinami su šiomis KITM rengiamomis modulinio mokymo programomis:

Kompiuterių tinklų derintojo

Multimedijos techniko

JavaScript  programuotojo

Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Norint tęsti mokslus Kauno informacinių technologijų mokykloje mokiniai gali pasirinkti vieną iš minėtų modulinių profesinio mokymo programų ir mokytis jos kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV (11-12) gimnazijos klasėse arba rinktis kitą mokymo(-si) įstaigą.

VIDURINIS UGDYMAS

Gimnazijos III-IV (11-12) klasėje mokiniai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa.

Siūlome šias modulines profesinio mokymo programas:

Multimedijos techniko

JavaScript  programuotojo

Kompiuterių tinklų derintojo

Mokymosi trukmė – 2 metai ir 3 mėnesiai

Po dvejų metų (pabaigus 12 klasę) mokiniai, išlaikę mokyklinius/valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę vidurinio ugdymo programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi pasirinktos specialybės dalykų. Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir atlikusiems praktiką įmonėse, mokykloje organizuojamas ir vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas.

Dalis mūsų mokyklos absolventų sėkmingai tęsia mokslus Kauno kolegijoje arba kitose aukštosiose mokyklose (kvalifikacijos egzaminas įskaitomas kaip vienas valstybinis egzaminas, jei absolventas stoja į tos pačios krypties studijų programą aukštojoje mokykloje arba kolegijoje).

Mokymasis KITM – pats patikimiausias kelias į saugią savarankišką jauno žmogaus ateitį.

PROFESINIS MOKYMAS

NEFORMALUS MOKYMAS

AKADEMIJOS

TURTO NUOMA