Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Mokyklos taryba

Pirmininkas:

Rasa Chmelevskienė – profesijos mokytoja.

Nariai:                          

Vytautas Boska – profesijos mokytojas.

Gabrielė Abramavičiūtė – projektų vadovė.

Eleonora Radzevičiūtė – tėvų atstovė.

Jurgita Litvinienė – tėvų atstovė.

Gabrielė Urbonavičiūtė – mokinių atstovė (K14/1v gr.).

Deividas Čeponis – mokinių atstovas (KT 14/1v gr.).

Kadencijos trukmė iki 2018 – 12 –31

Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti Mokyklos mokinių, mokytojų, profesijos mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę, socialinius partnerius  demokratiniam Mokyklos valdymui, padedanti spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovaujanti teisėtiems Mokyklos interesams.

Mokyklos taryba:

 • teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • svarsto ir aprobuoja Mokyklos strateginį švietimo planą, Mokyklos strateginio švietimo plano įgyvendinimo metų veiklos programą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Mokyklos metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų, profesijos mokytojų metodinių grupių, mokinių ir tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių  mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams;
 • taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
Dalinkimės...Share on Facebook