Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
(8 37) 20 17 10 info@kitm.lt

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

Vidurinio ugdymo programos mokiniai mokomi pagal jų individualius ugdymo planus, kurie gali skirtis dalykais, dalykų kursais. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo gebėjimams ir mokymosi poreikiams pritaikytas mokymosi planas. Individualiu ugdymo planu siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo galias pasiekti aukštesnius ugdymo(si) pasiekiamus, ugdyti asmeninę atsakomybę, gebėjimus, įgyvendinti iškeltus tikslus. Ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant mokytojams, grupių vadovams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), gimnazijos skyriaus vedėjai ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistams. Mokiniai besimokantys pagal vidurinio ugdymo programą gali keisti savo individualų ugdymo planą.

Individualus ugdymo planas

Dalinkimės...Share on Facebook