Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

GIMNAZIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

KAUNO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYKLOS
GIMNAZIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno informacinių technologijų mokyklos gimnazijos skyriaus nuostatai reglamentuoja gimnazijos skyriaus funkcijas, veiklą, valdymą.
 2. Gimnazijos skyriuje organizuojamas mokinių ugdymas pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį bei vidurinio ugdymo programą su profesinio mokymo programa.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  nurodymais, įsakymais, rekomendacijomis, Kauno informacinių mokyklos direktoriaus įsakymais, kitais norminiais teisės aktais bei šiais Nuostatais
 4. Gimnazijos skyrius pavaldus mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, vykdo jo ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui įpareigojimus ir pavedimus šiais nuostatais nustatytų funkcijų ribose.

 

II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 1. Gimnazijos skyriaus veiklos tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas mokiniams baigti pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, įgyti vidurinį išsilavinimą kartu mokantis profesijos dalykų, užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę, plėtoti bendrąsias, esmines dalykines ir profesines kompetencijas, ugdyti mokinių vertybines orientacijas, mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.
 2. Skyriaus veiklos uždaviniai:
  • teikti mokiniams kokybišką antrosios dalies pagrindinį išsilavinimą;
  • teikti mokiniams kokybišką vidurinį išsilavinimą kartu mokantis profesijos dalykų;
  • tenkinti mokinių pažinimo bei ugdymosi poreikius;
  • sudaryti lygias galimybes ugdytis skirtingų poreikių mokiniams;
  • užtikrinti valstybinės ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį raštingumą;
  • sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti bendrąsias kompetencijas;
  • užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.
 3. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:
  • formuoja ugdymo turinį ir organizuoja Skyriaus veiklą pagal Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus standartus ir bendrąsias programas, bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą per visus mokslo metus, pradedant rugsėjo pirmąja ir baigiant ministerijos nustatyta tvarka;

 • sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymo(si) sąlygas, vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką  veikiančių  medžiagų vartojimo prevencijos  bei  rengimo  šeimai  ir  lytiškumo  ugdymo programas;
 • rengia formaliojo švietimo pasirenkamąsias programas bei papildančius ir mokinių poreikius tenkinančius programų modulius;
 • vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo su profesijos mokymu programas, užtikrina jų kokybę;
 • koordinuoja bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklą;
 • planuoja ir organizuoja veiklą vadovaujantis mokyklos direktoriaus patvirtintais dokumentais: mokyklos  strateginiu  planu,  vykdomų programų įgyvendinimo planu, metine  veiklos programa.
 • analizuoja ir vertina mokyklos mokinių bendrojo ugdymo rezultatus, bendrojo  ugdymo  mokytojų veiklą, įgyvendina bendrąjį mokinių ugdymą gerinančias priemones;
 • vykdo pagrindinio  ugdymo  pasiekimų  patikrinimą,  brandos  egzaminus    švietimo  ir  mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • sudaro sąlygas bendrojo ugdymo mokytojams tobulinti kvalifikaciją;
 • kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
 • kontroliuoja, kaip bendrojo ugdymo mokytojai vykdo pareigybės aprašymuose numatytas funkcijas;
 • bendradarbiauja su profesinio mokymo skyriumi;
 • aprobuoja bendrojo ugdymo mokytojų parengtas programas, metodines priemones ir kt.;
 • atlieka kitas teisės aktuose ir šiuose Nuostatuose nustatytas funkcijas.

 

III. GIMNAZIJOS SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Gimnazijos skyriaus teisės:
  • Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio mokymo įstaigomis, visuomeninėmis
   organizacijomis, kitais socialiniais partneriais;
  • Kreiptis į mokyklos administraciją veiklos organizavimo klausimais, teikti pasiūlymus;
  • Dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose švietimo mainų, vidurinio ugdymo programos tobulinimo projektuose.
 2. Gimnazijos skyriaus pareigos:
  • Užtikrinti kokybišką Kauno informacinių technologijų mokyklos mokinių pagrindinį, vidurinį, neformalųjį ugdymą;
  • Organizuoti mokyklos vidurinio ugdymo programos vykdymo įsivertinimą;
  •  Kontroliuoti vidurinio ugdymo kokybės užtikrinimo priemonių įgyvendinimą

IV. GIMNAZIJOS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Gimnazijos skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia mokyklos direktorius.
 2. Gimnazijos skyriaus vedėjas:
  • Planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą;
  • Organizuoja pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programos įsivertinimo procedūras, kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui vertina bendrojo ugdymo dalykų mokytojų veiklą;
  • Atstovauja skyriui mokyklos administracijos posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
  • Inicijuoja ir teikia pasiūlymus mokyklos administracijai mokinių bendrojo ugdymo tobulinimo ir kitais klausimais.
  • Atsako už skyriaus funkcijų vykdymą;
  • Nustatyta tvarka atsiskaito už savo veiklą.

 

V.  NUOSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

 1. Gimnazijos skyriaus nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai derinami mokyklos taryboje, juos tvirtina mokyklos direktorius.

VI. GIMNAZIJOS SKYRIAUS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 1. Gimnazijos skyrius reorganizuojamas, likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka mokyklos administracijos iniciatyva.
Dalinkimės...Share on Facebook