Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Darbuotojų mokymas: mokymo ir profesinio tobulėjimo būdai

Apie projektą

 „Darbuotojų mokymas: mokymo ir profesinio tobulėjimo būdai“, Erasmus+

Sutarties numeris 2019-1-LT01-KA101-060352
Programa Erasmus+
Projekto koordinatorius Kauno informacinių technologijų mokykla
Projekto partneriai Italija, HumaCapiAct

Ispanija, Esmovia – Sistema Practices s.l.

Projekto pradžia 2019-09-01
Projekto pabaiga 2020-08-31
Projekto dalyviai 9 profesinio ir bendrojo lavinimo dalykų mokytojai.
Projekto santrauka „Darbuotojų mokymas: mokymo ir profesinio tobulėjimo būdai“ – tai Erasmus+ programos projektas profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo darbuotojų mobilumui, truksiantis vienerius metus, pradedant vykdyti nuo 2019 m. rugsėjo 1d. Tai tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kurio metu 9 profesinio/bendrojo lavinimo mokytojai vyks į priimančiąsias mokyklas, įmones ir organizacijas Ispanijoje ir Italijoje. Pagrindinės projekto veiklos – tai savaitės trukmės kursai.

 

Įgyvendindami projektą atsižvelgiame į mokyklos strateginiame plane apsibrėžtus poreikius ir siekiame:

• Kelti bendrojo lavinimo dalykų mokytojų motyvaciją – skatinti ir/ar išlaikyti norą būti veiksmingam ir veikti dėl pačios veiklos;

• Kelti bendrojo lavinimo dalykų mokytojų profesinės komunikacijos, naujų technologijų ir informacijos valdymo, asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo, mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų/poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo kompetencijas;

• Didinti mokyklos tarptautiškumo plėtrą, tobulinant mokytojų užsienio kalbos žinias.

 

Projekto tikslams įgyvendinti pasirinkta kursų veikla. Kursų turinį sudarys teorinė medžiaga ir praktinė veikla, įvairių metodų bandymas, kuriuos vėliau mokytojai galės praktiškai pritaikyti savo darbe.

Kursų temos:

• Pedagogika ir didaktika;

• IKT – naujos technologijos – skaitmeninis raštingumas;

• Naujos inovatyvios mokymo programos/pedagoginiai metodai/kvalifikacijos tobulinimo kursų kūrimas.

 

Didžiausia tiesioginė nauda, gauta iš sėkmingai įgyvendinto projekto, numatoma ši:

• Sukurti nauji ar patobulinti esami metodai, technologijos, naudojamos mokykloje;

• Išplėsti ir/ar sustiprėję bendradarbiavimo ryšiai bei galimybės;

• Pagerėjęs mokyklos žinomumas;

• Padidėjusios bendrojo ugdymo darbuotojų kompetencijos;

• Padidėjusi mokinių motyvacija, įtraukti į ugdymo procesą tėvai;

• Įvairių naujų metodų ir formų mokinių ugdymui, įtakojančių mokinių ugdymosi pasiekimų rezultatus, pritaikymas;

• Pagerėjęs informacinių technologijų naudojimas, naudojant kompiuterio techninę ir programinę įrangą, pagrindines interneto paslaugas mokymo/si procese, ruošiant tekstinę ir vaizdinę informaciją;

• Gerėjantis ugdymo/si aplinkos kūrimas, sistemingai ugdant mokinių informacinę kultūrą plėtojant jų kompiuterinį raštingumą;

• Tobulinami dėstomų dalykų turiniai, mokymo metodika bei pagerėjęs mokymo/si proceso valdymas;

• Mokinių pasiekimų, pažinimo ir pažangos vertinimo, kaip būtų galima kurti pokyčiams palankią ugdymo/si aplinką, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi bei kitais, taikymas.

 

Darbuotojų atranka

KVIETIMAS DALYVAUTI ATRANKOJE

         KITM įgyvendina Erasmus+ programos projektą Darbuotojų mokymas: mokymo ir profesinio tobulėjimo būdai“ ir kviečia mokyklos darbuotojus dalyvauti atrankoje, įgyvendinant savaitės trukmės kursų veiklą.

                

Konkurso tvarka bus atrinkti 6 darbuotojai vykti į Ispaniją ir 3 į Italiją.

Kursų metu, atsižvelgiant į pasirinktą tematiką, bus suorganizuoti vizitai į kitas įmones, organizacijas, asociacijas, apmokymo centrus. Numatoma lygiagrečiai tiek praktikos, tiek teorijos.

Apibendrinant, mokytojams bus suteiktos praktinės idėjos, kaip galima įtraukti technologijas į esamą pamoką; dalijimasis gerąja mokymo ir mokymosi praktika, naudojant IKT; sąlygų sudarymas mokytojams tapti pasitikinčiais ir kompetentingais, kad galėtų sukurti bedradarbiavimo, interaktyvių klasių patirtis mokiniams naudojant IKT bei aktyviai ir konstruktyviai ugdyti mokinių dalyvavimą darbe; keitimasis patirtimi bendradarbiavimo ir mokymosi procese.

             

Planuojamos veiklų datos: 

2020-03-09 – 2020-03-13 – “ICT for teaching and learning”, Ispanija (2 mokytojai);

2020-03-16 – 2020-03-20 – “Diversity and Inclusion Training course”, Italija (3 mokytojai);

2020-05-04 – 2020-05-08 – “Inclusive methodologies in the classroom”, Ispanija (2 mokytojai);

2020-05-18 – 2020-05-22 – “Educative couching”, Ispanija (2 mokytojai).

 

         Stažuotės trukmė – tai 7 darbo dienos, iš kurių dvi skirtos kelionei.
Veiklos bus patvirtintos Europass mobilumo dokumentais bei užskaitytos kaip kvalifikacijos kėlimas.
Norinčius dalyvauti šiame projekte prašome užpildyti stažuotės dalyvio atrankos anketą (atsisiųsti).
Stažuotės dalyvio atrankos anketą padės užpildyti užsienio kalbos įsivertinimo lentelė (atsisiųsti).

Užpildytą atrankos anketą iki gruodžio 27 d. atsiųsti el. adresu irma.siaulyte@kitm.lt.

 

Atrankos kriterijai:

  1. Projekte gali dalyvauti:

       – bendrojo ugdymo mokytojai;

       – administracines arba profesinio orientavimo funkcijas atliekantys darbuotojai;

       – kiti darbuotojai, dalyvaujantys organizacijos strateginėje plėtroje;

  1. Dalyvis aiškiai apibrėžia tobulintinas sritis ir pagrindžia jų poreikį;
  2. Dalyvio užsienio kalbos žinios;
  3. Dalyvio įgytų žinių, patirties sklaida;
  4. Laiku pateikta atrankos anketa;
  5. Patirtis dalyvaujant Erasmus+ projektuose. Pirmumo teisę turės tie dalyviai, kurie dar nėra buvę Erasmus+ stažuotėje. Jeigu atrankoje dalyvauja visi, kurie jau yra buvę tokio pobūdžio stažuotėje, tai pirmumo teisę turės tie, kurie buvo seniau.

 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Visos kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos bus padengtos iš projekto lėšų.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į projektų vadovę Irmą Šiaulytę, Kęstučio g. 53, 25 kab. arba el. paštu irma.siaulyte@kitm.lt.

Naujienos

Dalinkimės...Share on Facebook